นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564

                วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3-5 และสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันดินโลกในปี 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณากำหนดรูปแบบ แผนงาน งบประมาณ หัวข้อการจัดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนา และกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ ของวันดินโลกปี 2564 การดำเนินการจัดกิจกรรมและกรอบรายละเอียดการทำงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีการมอบหมายงานในส่วนที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลกทราบต่อไป 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน