นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้ง 3/2564

             วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้ง 3/2564 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3-5 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือถึงเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนวันดินโลก ปี 2564 ในประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ การจัดเตรียมสถานที่การจัดงาน การกำหนดหัวข้อและพื้นที่การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564 กิจกรรมการเดิน Trail รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าชมงาน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงงบประมาณ การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดงานวันดินโลก พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการจัดงานและแผนการจัดกิจกรรมสำหรับการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity” “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน