นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารการจัดการน้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์

               วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามการบริหารการจัดการน้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์ พร้อมรับฟังการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สถต.ค้อทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

               จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนทางเกษตรกรรม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยนายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี และตัวอย่างความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบส่งท่อ ความยาว 2,313 ม. ของนายเดชา เชื้ออุ่น หมอดินอาสาในพื้นที่ ซึ่งผลที่ได้รับทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี ส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งกิจกรรมทางการเกษตรอื่นๆ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประธาน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมหมอดินอาสา กิจกรรมบัตรดินดี กิจกรรมศูนย์ ศพก. กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองสาธารณะ และแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพื่อบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 น้ำหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ถั่วพร้า ปอเทือง เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร

               รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน