นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

               วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.50 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่งมอบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งมอบโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ส่งมอบโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และได้มอบปัจจัยการผลิต สารเร่ง พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ถั่วพร้า ปอเทือง เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกรตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

               จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ได้นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรและหมอดินอาสาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ การสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ ความก้าวหน้าในการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงาน Young Smart Farmer และผลการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน