นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลกปี 2564

               วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนวันดินโลกด้านอำนวยการ ปี 2564 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลกปี 2564 ณ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คณะทำงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โดยการ ลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ พิธีเปิด และกิจกรรมพิเศษ โครงสร้างพื้นฐานแปลงเกษตรและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตบนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมและความก้าวหน้าในการจัดงานในครั้งนี้มากกว่า 60 % ทั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนงานวันดินโลก ได้ตรวจเยี่ยมงานอาคารสถานที่ และบริเวณการจัดงานโดยรอบ เพื่อเร่งรัดการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามกำหนดเวลาการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ของกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป 

รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน