นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

               วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้มีการสนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตโดยการขุดสระน้ำ และส่งเสริม องค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้พื้นที่ของเกษตรกรมีความเหมาะสม  สามารถทำการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคมได้ ทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียง และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน