นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุกับภัยแล้งด้านการเกษตร

               วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายถวิล  มั่งนุ้ย  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ  ร่วมประชุม Web Conference ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ณ ห้องประชุมกระทวงเกษตรและสหกรณ์ (123) โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
               ในการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุกับภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562/63 และติดตามสถานการณ์การเผาเศษซากพืช หรือ วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ทางการเกษตร โดยสาระสำคัญของการประชุม ขอให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ระดับจังหวัด จัดทำแผนระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงแต่ละสัปดาห์ โดยเฉพาะ ในพื้นที่นาข้าว และ ไม้ผล