นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำชุมชนร่วมใจพัฒนา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

               วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายจำเริญนาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปลูกไม้ยืนต้น “ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน” เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ซึ่งโครงการ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ณ อ่างเก็บน้ำชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน