นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก. 4-01) ในพื้นที่จังหวัดตรัง

               วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินตรัง และหมอดินอาสา ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก. 4-01) และรับฟังความคิดเห็นปัญหาการจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง และการมอบบัตรดินดีแก่หมอดินอาสาต้นแบบในพื้นที่อำเภอนาโยง ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง ได้นำเสนอข้อมูลสภาพภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการวางแผนการบริหารจัดการใช้ที่ดิน น้ำ และ การปลูกพืช ของจังหวัดตรัง และ อำเภอนาโยง ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

 

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน