นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นการติดตามสถานการณ์น้ำ การปลูกข้าว พืชไร่ และการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำในการใช้ประโยชน์น้ำในปี พ.ศ. 2563-2564 ที่จะต้องให้เกิดความคุ้มค่าครอบคลุมด้านการอุปโภคบริโภค ด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ ด้านอุตสาหกรรม และด้านเกษตรกรรม พร้อมทั้งให้มีการสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน