นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์)

               วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์) โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 กรุงเทพฯ
               ทางด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “เกษตรอัจฉริยะ” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่วางกรอบแนวทางครอบคลุมตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งมีแผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้แผนแม่บทการเกษตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบต่างๆ ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งขับเคลื่อนดำเนินการ เนื่องจากเกษตรกรไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย อีกทั้งเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งการนำเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการผลิตจะช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือต้องเตรียมความพร้อมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม การเข้าถึงเทคโนโลยีของเกษตรกร และการเตรียมบุคลากรรองรับทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกร ที่ต้องเร่งพัฒนาบ่มเพาะเกษตรกร Young Smart Famer และ Smart Famer ให้สามารถเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปการเกษตรมุ่งสู่การทำการเกษตรอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้
               การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์) ที่เกิดจากการระดมสมองของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรที่มาร่วมจัดทำแผนและโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานงานเกษตรอัจฉริยะของประเทศ ให้กับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทยต่อไป

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน