นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรอีสานใต้” 
ประจำปี 2563 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ภายใต้หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์
พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรและผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” สามารถน้อมนำไปใช้ได้อย่าง
ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และผลกระทบทางธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน 
ชุมชนและประเทศชาติ ณ เวทีกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               ภายในงานมีนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้
หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียน
การสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดลเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ 
เกษตรกรรมยั่งยืน การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร 
อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงสินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การ
เสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตและ การแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน เป็นต้น
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการที่เข้มแข็งของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน