นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน และหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ (ลุ่มน้ำคลองชี)

               วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน และหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ (ลุ่มน้ำคลองชี) อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม สพข.12 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินตรัง

 

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน