นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการนี้ ทรงทอดพระเนตร วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนทางไกล วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น ปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ ทอดพระเนตรโครงการนำร่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำกล้วยตากม้วน การฝึกวิชาชีพนักเรียน อาทิ การเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหม จากนั้นทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดำริฯ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น น้ำหมักสมุนไพรขับไล่แมลงในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์ในโครงการอาหารกลางวันของทางโรงเรียนฯ การใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โรงเรียนฯ อีกทั้งขยายผลสู่ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนใกล้เคียง
               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน