นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

               วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร ตําบลทับช้าง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ การรายงานผลการเรียนและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นทรงทอดพระเนตร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง จำนวนนับไม่เกินแสน การบวกลบระคน กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน “การซ่อมแซมเสื้อผ้า” กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ได้สาธิตและส่งเสริมการใช้การปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานในพื้นที่แปลงเกษตร การใช้น้ำหมักชีวภาพ การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้งมีการสนับสนุนปุ๋ยหมักสูตร พระราชทาน จํานวน 2,000 กิโลกรัม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งสนับสนุนสารเร่งในการทําปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความรู้ในการปรับสภาพดินด้วยการใช้ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) เพื่อปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป จะมีการพัฒนาจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินภายในโรงเรียนให้เป็นจุดเรียนรู้ของชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร และข้อมูลการจัดการพื้นที่ต่างๆ และนำกลับไปปฏิบัติตามได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่เกษตรของตนเอง 

               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ต่อไป 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน