นายสถาพร ใจอารีย์
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

               วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ รายงานผลการเรียนและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้น ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์ ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง และกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ด้วยการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง จากวัสดุการเกษตรเหลือใช้ภายในโรงเรียน นำไปใช้ในแปลงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นตัวอย่างให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำกลับไปปฏิบัติได้เอง ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส่วนการสนับสนุนในชุมชน ได้จัดโครงการจัดระบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์พื้นที่ด้วยการทำเกษตรผสมผสาน นอกจากนี้ได้สนับสนุนปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน สำหรับแผนงานกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป โดยพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินภายในโรงเรียนให้เป็นจุดเรียนรู้ของชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียน ครู และ ชาวบ้านในชุมชน เช่น การใช้แอปพลิเคชันกรมพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เช่น การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เป็นต้น 

               โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมที่ทุกหน่วยงานมีการประสานการทำงานร่วมมือกันสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย และขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดี จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน