นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การจัดเรียนการสอน ห้องสมุด ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ ปลูกผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง
               การนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการขยายผลการพัฒนางานพัฒนาที่ดินจากโรงเรียนสู่ชุมชน โดยขุดสระน้ำในไร่นาให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินและวางแผนการใช้ที่ดินในการปลูกข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลา เป็นต้น เป็นการช่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของบุตรหลานที่เป็นนักเรียน และช่วยให้ผู้ปกครองมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตร
               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท ทรงขอบใจหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี ในขณะนี้การใช้ชีวิตมีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องด้วยการมีโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรง อันตรายถึงชีวิต ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เน้นสุขอนามัยที่ดี สะอาด หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน