นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รวมข่าวการรับเสด็จ
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนา

               วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จ.นครนายกฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงรับฟังรายงานและทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จากนั้นทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ จากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ อาทิ โครงการพันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการเลี้ยงเป็ด เพื่อสวัสดิการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของข้าราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การสนับสนุนระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องการปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดีฯ โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ประกอบด้วย การปรับปรุงดินก่อนปลูกผักโดยการปรับโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยปูนโดโลไมท์ พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมัก การผลิตปุ๋ยหมัก และถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้แก่กำลังพล
               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และทรงขอบใจหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจนได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน