นายสถาพร ใจอารีย์
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน ห้องสมุด สหกรณ์ ห้องพยาบาล กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยการทำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และบริการตัดผม กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ และประมง

               กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ได้เข้าไปจัดทำศูนย์การเรียนรู้ปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยจากผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และเมล็ดพันธุ์ผัก ในโครงการต่างๆของโรงเรียน

               นอกจากนี้ได้สนับสนุนในพื้นที่เกษตรของผู้ปกครองนักเรียน มีศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ในตำบล จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพต่างๆ สำหรับไว้ใช้ในการทำการเกษตร และปูนโดโลไมต์ เพื่อใช้ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดิน สนับสนุนกล้าหญ้าแฝก จำนวน 50,000 กล้า เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป โดยให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพื่อผลิตพืชผักอินทรีย์ และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน

               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย สร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน และราษฎรในพื้นที่

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน