นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานการรายงานผลการเรียน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ประกอบด้วย สาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รูปแบบ Active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมห้องสหกรณ์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในโครงการพระราชดำริ
               กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยจัดทำศูนย์การเรียนรู้ปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยจากผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และเมล็ดพันธุ์ผัก ในโครงการต่างๆของโรงเรียน นอกจากนี้ ที่ผ่านมาได้สนับสนุนในพื้นที่เกษตรของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน โดยสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพต่างๆ สำหรับไว้ใช้ในการทำการเกษตร และปูนโดโลไมต์ เพื่อใช้ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดิน สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป โดยให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพื่อผลิตพืชผักอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน
               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน