นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานการรายงานผลการเรียน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสถานการณ์น้ำอุปโภค บริโภคของโรงเรียน จากนั้นทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์ ห้องพยาบาล การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย เสริมทักษะการอ่านเขียน ในรูปแบบการใช้บัตรคำเป็นสื่อการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมสร้างสรรค์ เรื่องข้าวมหัศจรรย์ การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ และ ประมง การสาธิตการขยายพันธุ์พืช การฝึกอาชีพนักเรียน จากนั้นทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปอาหาร และ การทอผ้า
               กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน โดยอบรม สาธิตการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้านการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางเกษตร และ การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์และน้ำให้นักเรียน อาทิ อบรม สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 การปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุในการผลิตสารอินทรีย์เพื่อใช้ในโรงเรียน ประกอบด้วย ปุ๋ยหมัก ถังหมัก กากน้ำตาล สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผลิตปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารเร่งพด.7 ผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ ได้สนับสนุนในพื้นที่เกษตรของผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างครบวงจรไถเตรียมดินเพื่อหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด หว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) และ ไถกลบพืชปุ๋ยสด สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป โดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพื่อผลิตพืชผักอินทรีย์ และ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน
               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน ชุมชน และโครงการตามพระราชดำริ

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน