นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย สหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลศาลาไอโอดีน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน การฝึกวิชาชีพนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปศุสัตว์ ประมง การปลูกพืชผักและไม้ผล

               อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลถวายรายงานการแก้ปัญหาโรคเพลี้ยในพริกด้วยพืชสมุนไพร และ การแก้ปัญหาน้ำขุ่นของสระน้ำพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ได้สนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ดำเนินการชุดแปลงเกษตร โดยตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณพื้นที่แปลงพืชผัก สนับสนุนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยจัดอบรม สาธิต การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินด้านการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และ การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 พด.7 การปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุในการผลิตสารอินทรีย์เพื่อใช้ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วย งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2564 และสนับสนุน กิจกรรมปลูกผลิตพืชผักปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “กลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค” เป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้คนพื้นที่สูงสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน และ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม.
                โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุน การดำเนินงานของโรงเรียนและชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ และขอให้มีพลานามัยแข็งแรงโดยทั่วกัน

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน