นายสถาพร ใจอารีย์
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วยนางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ การรายงานผลการเรียน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นทรงทอดพระเนตร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการฝึกวิชาชีพนักเรียน อาทิ การทำไม้กวาดดอกหญ้า แปรรูปเห็ดนางฟ้า และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืชผัก และไม้ผล ประมง ปศุสัตว์
               ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สำหรับการปรับปรุงบำรุงดิน และพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่แปลงเกษตรโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
               โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และให้มีพลานามัยแข็งแรงโดยทั่วกัน

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน