นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ การรายงานผลการเรียน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นทรงทอดพระเนตร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการออกเสียงของตัวอักษรที่ถูกต้อง แบบโฟนิคส์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการฝึกวิชาชีพนักเรียน อาทิ ออกแบบปริ้นสกรีนหน้ากากอนามัย หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา การเพาะเลี้ยงหนูนา การทำสบู่ล้างมือ การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ กระเป๋าคาดอกผ้าปะปากะญอ กระเป๋าใส่เอกสาร ถุงใส่แก้วน้ำ และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืชผัก และไม้ผล
               ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ได้เข้าไปจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดินในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนรวมถึงชุมชนใกล้เคียง โดยสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณขอบสระ และร่องน้ำรอบแปลงเกษตรของโรงเรียนฯ รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปูนโดโลไมล์ และเมล็ดพันธุ์ผัก นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ได้สนับสนุนการขุดสระน้ำในไร่น้ำนอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
               โอกาสนี้ ทรงพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และให้มีพลานามัยแข็งแรงโดยทั่วกัน

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน