นายสถาพร ใจอารีย์
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ การรายงานผลการเรียนและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นทรงทอดพระเนตร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนจินตคณิตเบื้องต้น กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ ประมง ปศุสัตว์ พืชผักไม้ผล และการเลี้ยงจิ้งหรีด กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ การทำชาใบหม่อนและการตัดผม กิจกรรมการแสดงโขน ตอน ศึกไมยราพ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
               กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย ได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนฯ โดยเข้าไปสำรวจพื้นที่โรงเรียนเพื่อจัดทำแผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโรงเรียน จัดทำฐานเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยจากผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. และฐานเรียนรู้หญ้าแฝก อีกทั้งยังสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก กล้าพันธุ์หญ้าแฝก ปูนโดโลไมท์ และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ยังได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนฯ และมีแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป โดยสนับสนุนความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพื่อผลิตพืชผักอินทรีย์สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนต่อไป
               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน