นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ การรายงานผลการเรียน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  จากนั้นทรงทอดพระเนตร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสัญลักษณ์ในการผันวรรณยุกต์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล และโรงเพาะเห็ด  กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น ปลูกพืชผัก ไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ แปลงนาข้าว  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การสานตะกร้าพลาสติก การสานชะลอม การทำพานบายศรีสู่ขวัญ ทอดพระเนตรโครงการนำร่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมกับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน จากนั้น ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดเลย  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลยได้สนับสนุนโรงเรียนฯ โดยเข้าไปจัดทำฐานเรียนรู้การปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยจากผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. และฐานเรียนรู้หญ้าแฝก สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ปุ๋ยหมัก หญ้าแฝก ปูนโดโลไมล์ และเมล็ดพันธุ์ผัก รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก สาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ  นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ได้สนับสนุนหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และ สนับสนุนปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ปอเทือง เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และมีแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป โดยสนับสนุนความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพื่อผลิตพืชผักอินทรีย์สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน

               โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน