นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

               วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ประธานได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และถ่ายทอดระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน