นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน การฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ การทำไข่ไก่เค็มไอโอดีน การทำปลาเค็ม การสานตะกร้าจากพลาสติก การทอผ้าไหม การสานไม้กวาดจากกก ทอดพระเนตรการแสดงโปงลาง ชุด รำภูไทเทิดพระเกียรติ ทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ การปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ การเพาะถั่วงอก และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก จากนั้น ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่โรงเรียนเพื่อจัดทำแผนที่ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโรงเรียน ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณพื้นที่แปลงเกษตร จัดทำฐานเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยจากผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. และฐานเรียนรู้หญ้าแฝก อีกทั้งยังสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก กล้าพันธุ์หญ้าแฝก ปูนโดโลไมท์ และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 12 ครัวเรือน ในการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร กล้าพันธุ์หญ้าแฝก ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก เมล็ดปอเทือง โดโลไมท์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองของนักเรียนมีความพร้อมและสามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างยั่งยืนต่อไป
               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน