นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

               วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
               1. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
               2. ติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน