นายสถาพร ใจอารีย์
รวมข่าวการรับเสด็จ
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม และ 2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จังหวัดนครพนม ในการนี้ ทรงทอดพระเนตร วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน การสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำกระเป๋าผ้าลายพื้นถิ่นอีสาน และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการปลูกพืชผัก และไม้ผล ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ได้เข้าไปจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนรวมถึงชุมชนใกล้เคียง โดยสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนฯ การใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และวัสดุสำหรับทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และให้มีพลานามัยแข็งแรงโดยทั่วกัน

 

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน