พิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 ให้กับสภาวิจัยทางการเกษตรและสถาบันวิทยาศาสตร์ ทางดินแห่งอินเดีย (ICAR-IISS) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเหรียญรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 ให้แก่ สภาวิจัยทางการเกษตรและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางดินแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ICAR-IISS เป็นหน่วยงานอิสระที่มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรม “Soil health awareness week” ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดินและความสำคัญของการรักษาการผลิตพืชควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม สัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 13,000 คน ประกอบด้วย เยาวชน เกษตรกร ประชาชน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การประชุมและอบรมความรู้ทางวิชาการด้านดินและการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ การมอบบัตร Soil health card ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับจัดการแปลงและใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม ICAR ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเยาวชนโดยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและการบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านกิจกรรมการโต้วาทีและการทำแปลงทดสอบสาธิต ส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านดิน เพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และร่วมเป็นทูตของดินกำหนดการพิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563

     วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


     ภาพข่าวประชาสัมพันธ์พิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563