การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและการปราบปราบการทุจริตในหน่วยงาน ให้ตระหนักถึงประโยชน์และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้พร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจะยึดหลักในการสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต สร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างคุณธรรมในองค์กร สื่อสารภายในหน่วยงาน สร้างทัศนคติไม่ทนต่อการทุจริต และป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

     ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต