ขอเชิญผู้สนใจรับจ้างขุดสระน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ได้มีงานขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตร เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          ผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 082-4320667 , 075-378609 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


>> สถานที่ดำเนินการ ขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
          - ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ
          - ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ
          - ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
          - ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
          - ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ
          - ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 บ่อ

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
          - ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ
          - ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 บ่อ
          - ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 บ่อ
          - ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 บ่อ
          - ตำบลร่อนพิลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          - ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 บ่อ

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
          - ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
          - ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 บ่อ