ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [24 มีนาคม 2565]

 

                                                                                         รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ     

                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย