การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “Data Science เชื่อมโยงข้อมูลทางการเกษตร สู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร”

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “Data Science เชื่อมโยงข้อมูลทางการเกษตร สู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร”