ประชุมหารือโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13

                วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และข้าราชการในสังกัดฯ ได้ประชุมหารือความร่วมมือกันจัด “โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13” กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)