ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการฯ

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [9 มีนาคม 2566]


                                                                                                     รายละเอียดของตำแหน่ง

                                                                                                           ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
                                                                                                           ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
                                                                                                           ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
                                                                                                           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
                                                                                                           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
                                                                                                           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
                                                                                                           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
                                                                                                           ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
                                                                                                           ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน