ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566

                วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566