ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566

                วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566  ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ