ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการทดสอบวัดระดับความรู้ Placement Test ประจำปี 2566

headerประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการทดสอบวัดระดับความรู้ Placement Test ประจำปี 2566header

        สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ (Placement Test) ประจำปี 2566 สำหรับภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กำกับของรัฐ