ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

               วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “60 ปี กรมพัฒนาที่ดินการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”