ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ