การประชุมเชิงปฏิบัติการ The expert consultation and workshop on the development and implementation of soil doctors program in Lancang-Mekong Countries

การประชุมเชิงปฏิบัติการ The expert consultation and workshop on the development and implementation of soil doctors program in Lancang-Mekong Countries
ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมโครงการหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และศรีสะเกษ