การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (Seed Stock)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการพัฒนาต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (Seed Stock) วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น