การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)