นโยบายการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โดย
นายอรรถ สมร่าง
อธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน
นโยบายหลัก
1. ใช้หญ้าแฝกในการรักษา ทรัพยากรดินและน้ำ
2. พัฒนาและขยายพันธุ์หญ้าแฝก ให้เพียงพอ และเหมาะสม
3. จัดทำให้มีการคุ้มครองสายพันธุ์ หญ้าแฝกทุกชนิดให้ถูกต้อง
นโยบายด้านวิชาการ
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมในการ รักษาทรัพยากรดินและน้ำ
2. ศึกษา คัดเลือก รวบรวม พันธุ์หญ้า แฝกทุกชนิด และเร่งดำเนินการ คุ้มครองสายพันธุ์หญ้าแฝก
3. ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ในการจัดการดินที่มีปัญหา
4. ศึกษาวิจัยหญ้าแฝกอย่างชัดเจน และครบวงจร
5. ศึกษาวิจัยในลักษณะความสัมพันธ์ ของดิน น้ำ พืช
การศึกษาวิจัยหญ้าแฝกอย่างครบวงคร
1. การศึกษา วิจัย สายพันธุ์หญ้าแฝก
2. พื้นที่ที่เหมาะสม กับสายพันธุ์หญ้าแฝก
3. การศึกษา วิจัย การจัดการและการดูแล รักษาหญ้าแฝก
4. การศึกษา วิจัย ประโยชน์ของหญ้าแฝก
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าแฝกที่ เหมาะสมกับการพัฒนาที่ดิน
นโยบายด้านปฏิบัติการ
1. เป็นหน่วยงานหลักในการขยายพันธุ์ และปลูกหญ้าแฝกให้แพร่หลาย และ เพียงพอ
- ควบคุมคุณภาพกล้าหญ้าแฝกให้ แข็งแรง
- หญ้าแฝกเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. เร่งรัดใช้หญ้าแฝกปลูกขวางความ ลาดเทหรือปลูกเป็นรั้วเขตถือครอง ที่ดินในพื้นที่ดอน
3. เร่งรัดการใช้หญ้าแฝกในพื้นที่ดิน มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินลูกรัง ดินตื้น ดินดาน ดินพรุ ฯลฯ
4. สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่ง
- ส่งเสริม/ขยายผล หญ้าแฝกอย่างรัดกุม และเข้มงวด
- สร้างผลงานแปลงหญ้าแฝกให้มี คุณภาพและบริการเกษตรกรอย่างทั่วถึง
5. หมอดินช่วยผลิต และปลูกหญ้าแฝกเป็น แบบอย่าง ช่วยขยายผลการใช้หญ้าแฝก ให้กว้างขวาง
นโยบายเสริมการปฏิบัติงาน
1. เน้นการถ่ายทอดความรู้หญ้าแฝกให้ หมอดินอาสาประจำตำบล
2. หมอดินอาสาผลิตและปลูกหญ้าแฝก ให้เป็นแบบอย่าง
3. หมอดินช่วยขยายผลการใช้หญ้าแฝก ให้กว้างขวาง
4. ให้หมอดินอาสาประจำตำบลเป็นผู้ผลิต กล้าหญ้าแฝกอย่างต่ำ 20% ของงบประมาณ


ที่มาของแหล่งข้อมูล :
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการที่ดิน
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน