กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
หน่วยงานในสังกัด
 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
กรมประมง
 
กรมปศุสัตว์
 
กรมพัฒนาที่ดิน
 
กรมวิชาการเกษตร
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
กรมชลประทาน
 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
กรมการข้าว
 
กรมหม่อนไหม
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
 
องค์การสวนยาง
 
องค์การสะพานปลา
 
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)