การสร้าง-ส่งหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ e-Form)
เสนอเรื่องผ่าน ผอ.สพด. และ ผอ.สพข. (ภายในหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน)
การสร้าง-ส่งหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ e-Form)
เสนอเรื่อง ผอ.สพข. (ส่งไปหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายในกรมฯ)
การสร้าง-ส่งหนังสือภายนอกกรมฯ (หนังสือเรียน ผอ.สพข./ผอ.สพด.)
การสร้าง-ส่งหนังสือภายนอก (ตราครุฑใหญ่ Template e-Form)
ผอ.สพข. หรือ ผอ.สพด. ลงนาม/ปฏิบัติราชการแทน
การจองเลขที่หนังสือ