บันทึกการอบรมมหลักสูตรพัฒนาเกษตรอินทรีย์ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS” ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE)
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ภาคเช้า)
บันทึกการอบรมมหลักสูตรพัฒนาเกษตรอินทรีย์ “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS” ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE)
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ภาคบ่าย)
การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference)
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ภาคเช้า)
การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Conference)
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ภาคบ่าย)