มติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน มกราคม 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน มีนาคม 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน เมษายน 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน มิถุนายน 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน สิงหาคม 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน กันยายน 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือน ธันวาคม 2565
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.ldd.go.th   Call Center 1760